कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २६, २०००७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,७९,२०३ जनामा गरिएकोमा  २५,८०,३९०(८१.१७%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,९८,८१३ (१८.८३%) जनामा संक्रमण

Read more

कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २४, २०००७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,५५,०६४ जनामा गरिएकोमा २५,६३,,५७०(८१.२५%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,९१,४९४ (१८.७%) जनामा संक्रमण

Read more

कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २३, २०७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,४३,०६२ जनामा गरिएकोमा २५,५४,९३८(८१.३%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,८८,१२४ (१८.७%) जनामा संक्रमण

Read more